بخاری PTC ترمیستور

بخاری ضریب مثبت دما، بخاری های مقاومتی ptc, industrial electric heaters, ptc resistor heaters.