عنصر گرمایش PTC

آلومینیوم PTT بخاری، عناصر گرمایش الکتریکی, عنصر گرمایش الکتریکی، عنصر گرمایی فلز, metal heating element.